Ukončené projekty
realizované Vzdělávacím centrem Podkrušnohoří, z.s.

Šance pro OZP (CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_053/0004037)

Realizátor projektu: Pomoc - poradenství, podpora, z.s., Masarykova 745, Žatec

Partner projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Projekt podporoval zvýšení zaměstnanosti u CS uchazečů a zájemců o zaměstnání OZP (tělesné, lehké mentální, smyslové, psychické postižení či znevýhod., civiliz. choroby) - pro 40 osob. Poskytoval jim motivační, diagnostické (bilanční diagnostika), vzdělávací (Motivačně aktivační program a rekvalifikační kurzy) a poradenské služby k trhu práce. Aktivity projektu byly realizovány v Lounech a v Žatci.

Termín realizace: 1.5.2018 - 31.5.2019

Vyhodnocení aktivit projektu:

Výběrů se zúčastnilo celkem od počátku projektu 118 osob z cílové skupiny. Dohodu o vstupu do projektu podepsalo celkem 37 osob. Do MI 60 00 00 - Počet podpořených osob - celkem je započítáno 32 osob, které získaly podporu vyšší než 40 hodin. Do Motivačně - aktivačního programu nastoupilo od počátku projektu celkem 37 osob z cílové skupiny. Motivačně - aktivačního program úspěšně ukončilo celkem 31 osob. Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo od počátku projektu celkem 16 osob z cílové skupiny. Rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo celkem 16 osob. Celkem bylo vydáno 27 osvědčení (9 osob absolvovalo 2 rekvalifikační kurzy, 1 osoba absolvovala 3 rekvalifikační kurzy). 7 osob bylo umístěno na dotované pracovní místo (z toho nadále v práci pokračují 3 osoby; 1 osoba se do zaměstnání, kde byla na dotaci, vrátí v září 2019). 13 osob nastoupilo na nedotované pracovní místo.

K 31.5.2019 (1 osoba 16.7.2019) bylo zaměstnáno celkem 20 osob (62,5% z 32 osob zapojených v projektu, které ukončilo aktivity projektu).


Více zde: https://ppp-os.webnode.cz/ukoncene-projekty/

Brožurka s výsledky projektu:

Rovnost žen na trhu práce (CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003083)

Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Projekt podporoval zlepšení postavení nezaměstnaných nebo nezaměstnaností ohrožených žen na trhu práce (ženy vedené na ÚP déle než 5 měsíců, ženy s dětmi mladšími 15 let, ženy ve věku 55-64 let a ženy evidované jako zájemkyně o práci).

Aktivity projektu: 1) Motivační kurzy - blok Motivace, Orientace na trhu práce, Komunikační dovednosti, Pracovní poradenství, Práce s internetem a Bloky IT gramotnosti; 2) Kariérové a profesní poradenství, psychologická podpora; 3) Rekvalifikační kurzy (Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, Strážný, Asistent pedagoga, Aranžování květin, Základy logistiky; 5) Zajištění pracovního uplatnění pro minimálně 20 osob s příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli; 6) Zajištění pracovního uplatnění pro další osoby bez příspěvku na úhradu mzdových nákladů
Aktivity projektu byly realizovány v Lounech a v Žatci.

Termín realizace: 1.4.2017 - 31.3.2019

Vyhodnocení aktivit projektu:

Výběrů se zúčastnilo celkem od počátku projektu 230 žen z cílové skupiny. Dohodu o vstupu do projektu podepsalo celkem 98 žen. Do MI 60 00 00 - Počet podpořených osob - celkem je započítáno 87 žen, které získaly podporu vyšší než 40 hodin. Do Motivačních kurzů nastoupilo od počátku projektu celkem 97 žen z cílové skupiny. Motivační modul úspěšně ukončilo celkem 76 žen. Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo od počátku projektu celkem 38 žen z cílové skupiny. Rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo celkem 35 žen. Celkem bylo vydáno 46 osvědčení (7 žen absolvovalo 2 rekvalifikační kurzy, 2 osoby 3 rekvalifikační kurzy).

K 31.3.2019 bylo zaměstnáno celkem 57 žen (65,5% z 87 žen zapojených v projektu, které ukončilo aktivity projektu).

Aktivní padesátka potřetí (CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002583)

Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Projekt podporoval zvýšení zaměstnanosti u CS uchazečů a zájemců ve věku 50 a více let s ještě dalšími handicapy z okr. Louny (dlouhodobá nezaměstnanost, neodpovídající kvalifikace nebo zdravotní postižení) - pro cca 100 osob. Poskytoval jim motivační, diagnostické (bilanční diag.), vzdělávací (rekvalifikační kurzy) a poradenské služby k TP. Provázanost aktivit vedla osoby z CS k znovu získání prac. uplatnění a udržení se na TP již během realizace projektu nebo následkem účasti v projektu. Aktivity projektu bylyrealizovány v Lounech a v Žatci.

Termín realizace: 1.12.2016 - 30.11.2018

Vyhodnocení aktivit projektu:

Výběrů se zúčastnilo celkem od počátku projektu 285 osob z cílové skupiny. Dohodu o vstupu do projektu podepsalo celkem 108 osob. Do MI 60 00 00 - Počet podpořených osob - celkem je započítáno 96 osob, které získaly podporu vyšší než 40 hodin. Do Motivačních modulů nastoupilo od počátku projektu celkem 101 osob z cílové skupiny. Motivační modul úspěšně ukončilo celkem 88 osob. Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo od počátku projektu celkem 54 osob z cílové skupiny. Rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo celkem 53 osob Celkem bylo vydáno 78 osvědčení (18 osob absolvovalo 2 rekvalifikační kurzy, 2 osoby 3 rekvalifikační kurzy, 1 osoba 4 rekvalifikační kurzy).

K 30.11.2018 bylo zaměstnáno celkem 64 osob (67,4% z 96 osob zapojených v projektu, které ukončilo aktivity projektu).

Podpora OZP k trhu práce (CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002514)

Realizátor projektu: Pomoc - poradenství, podpora, z.s., Masarykova 745, Žatec

Partner projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Projekt podporoval zvýšení zaměstnanosti u CS uchazečů a zájemců o zaměstnání OZP (tělesné, lehké mentální, smyslové, psychické postižení či znevýhod.) - pro 80 osob. Poskytoval jim motivační, diagnostické (bilanční diag.), vzdělávací (Aktivačně motivační moduly a RK) a poradenské služby k TP. Provázanost aktivit vedla osoby z CS k znovu získání prac. uplatnění a udržení se na TP již během realizace projektu nebo následkem účasti v projektu. Aktivity projektu bylyrealizovány v Lounech a v Žatci.

Termín realizace: 3.10.2016 - 2.10.2018

Vyhodnocení aktivit projektu:

Výběrů se zúčastnilo celkem od počátku projektu 301 osob z cílové skupiny. Dohodu o vstupu do projektu podepsalo celkem 109 osob. Do MI 60 00 00 - Počet podpořených osob - celkem je započítáno 97 osob, které získaly podporu vyšší než 40 hodin. Do Aktivačně - motivačních modulů nastoupilo od počátku projektu celkem 106 osob z cílové skupiny. Aktivačně - motivační modul úspěšně ukončilo celkem 89 osob. Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo od počátku projektu celkem 49 osob z cílové skupiny. Rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo celkem 46 osob Celkem bylo vydáno 56 osvědčení (10 osob absolvovalo 2 rekvalifikační kurzy).

K 2.10.2018 bylo zaměstnáno celkem 62 osob (63,3% z 98 osob zapojených v projektu, které ukončilo aktivity projektu)

Spokojenost rodičů v práci i v rodině 

(CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000254)

Termín realizace projektu: 1.8.2016 - 31.7.2018

Projekt byl určen rodičům, kteří byli zaměstnaní, podnikali, pokud byli nezaměstnaní, tak si hledali práci, vzdělávali se či rekvalifikovali. Tito rodiče měli problémy se zajištěním péče o děti mladšího školního věku pro skončení vyučování. Veškeré služby poskytované v rámci projektu byli pro rodiče a jejich děti ZDARMA.

AKTIVITY PROJEKTU:

1. DĚTSKÉ KLUBY (září 2016 - červen 2017, září 2017 - červen 2018):

Provoz klubů: pondělí - pátek (11:30 - 17:00 hod., dle dohody s rodiči až do 19:00 hod.), dále byl otevřen i v době kratších prázdnin během školního roku (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční) a ve dnech ředitelského volna celodenně (7:00 - 19:00 hod.).

Umístění klubů: při 1.ZŠ P.Bezruče, 2.ZŠ Komenského alej, 3.ZŠ 28.října a 5.ZŠ Jižní v Žatci (2 kluby, DRUHÝ KLUB byl umístěn na SZeŠ)

Náplň Dětského klubu byla obdobná jako ve školní družině. Byl  určen dětem 1. stupně, které z kapacitních důvodů nemohly být přijaty do školní družiny, či provoz družiny nebyl dostačující vzhledem k pracovní době rodičů. Jednou měsíčně zde probíhaly pro zpestření programu animační činnosti (např. Fyzikální pokusy, Decoupage, Nácvik tábornických dovednosti, Enkaustika apod.).

Celkem využilo DK od počátku projektu 155 dětí. Od počátku projektu bylo v rámci této aktivity započítáno do MI 6 00 00 celkem 127 rodičů.

2. DOPROVOD NA ZÁJMOVÉ KROUŽKY:

Zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity. Doprovod na kroužky bylo možné poskytovat všem dětem z Dětského klubu. Od počátku projektu využilo doprovod 22 dětí

3. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:

O letní prázdniny v červenci a v srpnu 2017 a v červenci 2018 byli realizovány nepobytové Příměstské tábory. Místo realizace jako o letních prázdninách 2017 - Junák - český skaut, Pražská 1332 v Žatci.

Provoz: 1 turnus/ 1 týden (pondělí - pátek; 7:00 - 18:00 hod.)

Program: sportovní činnosti, hry, soutěže, tvořivé aktivity, výlety do blízkého okolí města (pěší turistika), výlety mimo město (doprava vlakem, autobusem) apod.

Celkem PT využilo: 40 dětí (z toho 10 dětí byly sourozenci). Od začátku projektu bylo v rámci této aktivity započítáno do MI 6 00 00 celkem 42 rodičů.

Do školy včas (CZ.1.07/1.2.00/08.0106)

Termín: 1.8.2009 - 31.3.2012

Projekt reagoval na potřeby současného počátečního vzdělávání a to v oblasti předškolní výchovy.

Hlavním cílem projektu byl systematický a komplexní přístup k předškolním dětem, které byly ohroženy školní nezralostí a specifickými poruchami učení a chování (dále jen SPUCH). Předcházel tak školní nezralosti a SPUCH a tak snižoval počty odkladů školní docházky (dále jen OŠD) a počty dětí, u kterých by byl realizován dodatečný OŠD v průběhu 1. pololetí 1. ročníku.

Základem projektu byla intenzivní práce nejen s těmito dětmi, ale též s jejich rodiči a pedagogy a to v těchto aktivitách:

1) Vzdělávací program pro učitelky MŠ a přípravných ročníků; 2) Založení Klubu pro rodiče dětí; 3) Příprava Předškolního programu pro děti; 4) Pilotní implementace Předškolního programu; 5) Zpracování finální verze Předškolního programu

Projekt byl realizován v lounském a rakovnickém regionu.

Od mala technikem (CZ.1.07/1.3.00/48.0017)

Termín: 26.6.2014-30.6.2015

Prostřednictvím polytechnického vzdělávání pedagogů MŠ posílit zájem dětí o technické obory od nejútlejšího věku, podporovat jejich tvořivost, fantazii a manuální zručnost. Doplňkovou aktivitou projektu je osobnostní a sociální rozvoj učitelů MŠ, vedoucích pracovníků MŠ a zvyšování jejich pedagogických kompetencí i v oblasti polytechnického vzdělávání.

Plánem projektu bylo uskutečnit celkem 89 vzdělávacích programů či seminářů. Na základě zájmu ze strany pedagogů MŠ bylo v rámci projektu realizováno celkem 140 programů či seminářů. Nad rámec plánu projektu byly zrealizovány i výjezdové semináře. Projekt podpořil celkem 1309 osob. Monitorovací indikátor (počet podpořených osob - klienti služeb) byl splněn na 245% (plán 534 osob).

V rámci projektu bylo úspěšně proškoleno 1307 (4 muži, 1303 žen) pedagogů MŠ, kterým bylo vydáno osvědčení: Práce s textilem - 81 osvědčení, Grafika - 66 osvědčení, Předgrafické techniky - 83 osvědčení, Netradiční hudební nástroje (výroba a využití) - 86 osvědčení, Fyzikální pokusy s tekutými látkami (tekuté pokusohraní) - 64 osvědčení, Fyzikální pokusy s pevnými látkami (pevné pokusohraní) - 73 osvědčení, Tvůrčí zpracování odpadového a zbytkového materiálu - 94 osvědčení, Tvořivé činnosti s přírodním materiálem - 92 osvědčení, Papírotvoření - 92 osvědčení, Práce s keramickou hlínou - 46 osvědčení, Mozaika v různém provedení - 62 osvědčení, Decoupage - 77 osvědčení, Enkaustika - 100 osvědčení, Prevence syndromu vyhoření - 70 osvědčení, Základy asertivity - 102 osvědčení, Komunikace s rodiči dětí předškolního věku - 119 osvědčení.

Monitorovací indikátor (počet úspěšně podpořených osob - muži) byl splněn na 400% (plán 1 muž). Monitorovací indikátor (počet úspěšně podpořených osob - ženy) byl splněn na 288% (plán 453 žen).

Indikátor počtu nově vytvořených/inovovaných produktů byl splněn na 100% (plán 14 produktů).

V rámci projektu bylo vytvořeno 13 Metodických manuálů polytechnického vzdělávání a 1 Závěrečná evaluace projektových aktivit.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Podpůrná centra pokračují (CZ.1.04/2.1.01/91.00130)

Termín: 31.5.2013-30.5.2015

Vyhodnocení aktivit projektu:

Výběrů se zúčastnilo celkem od počátku projektu 211 osob z cílové skupiny. Dohodu o vstupu do projektu podepsalo celkem 87 osob. Do MI 07.41.00 - Počet podpořených osob - celkem je započítáno pouze 82 osob, které splnily úspěšně alespoň jednu klíčovou aktivitu. Do Aktivačně - motivačních modulů nastoupilo od počátku projektu celkem 86 osob z cílové skupiny (1 dohoda o vstupu do projektu byla stornována před nástupem osoby do AMM). Aktivačně - motivační modul úspěšně ukončilo celkem 78 osob. Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo od počátku projektu celkem 39 osob z cílové skupiny. Rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo celkem 34 osob (viz. MI 07.46.13 - Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem plán: 36 osob, indikátor splněn na 94,4%.)

K 30.5.2015 bylo zaměstnáno celkem 63 osob (76,8% z 82 osob zapojených v projektu).

Od počátku projektu bylo nakontaktováno 184 firem a uskutečněno 711 kontaktů se zástupci těchto firem. Celkem využilo služeb Podpůrných center celkem 116 osob (v Žatci 54 osob a v Lounech 62 osob) a v Centru proběhlo 1427 návštěv.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Aktivní po padesáti (CZ.1.04/2.1.01/91.00154)

Termín: 31.5.2013-30.5.2015

Vyhodnocení aktivit projektu:

Výběrů se zúčastnilo celkem od počátku projektu 57 osob z cílové skupiny. Do Motivačních modulů nastoupilo od počátku projektu celkem 69 osob z cílové skupiny. Motivační modul úspěšně ukončilo celkem 69 osob. Od začátku projektu bylo realizováno celkem 27 exkurzí.

Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo od počátku projektu celkem 38 osob z cílové skupiny. Rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo celkem 34 osob (viz. MI 07.46.13 - Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem plán: 36 osob, indikátor splněn na 94,4%.).Celkem využilo služeb Podpůrných center celkem 99 osob a v Centru proběhlo 928 návštěv. Od počátku projektu bylo nakontaktováno 241 firem a uskutečněno 371 kontaktů se zástupci těchto firem. V rámci projektu bylo k 30.5.2015 zaměstnáno (s příspěvkem i bez příspěvku) celkem 39 osob. Celkem bylo vytvořeno 37 pracovních míst (ve dvou případech 2 osoby byly nahrazeny jinou osobou na jednom PM). Plán byl splněn na 118,2% (plán: 33 osob, skutečnost: 39 osob). Monitorovací indikátor 07.01.00 Počet nově vytvořených pracovních míst - celkem splněn na 180% (plán: 5 plných úvazků, skutečnost: 9 plných úvazků).

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Zdravý životní styl (CZ.1.07/3.1.00/37.0051)

Termín: 1.8.2012-30.10.2013

Vyhodnocení aktivit projektu:

Cílem projektu bylo vzdělávat širokou cílovou skupinu s důrazem na rodiče a prarodiče předškolních dětí v jednom z podtématu Základní občanské gramotnosti vedoucí k naplňování cílů funkční občanské společnosti a odpovědného životního stylu a to v podtématu Zdravý životní styl. Cílové skupině byly předávány základní informace týkající se předškolní výchovy, trávení volného času dětí a péče o zdraví dětí způsobem populárně naučným a srozumitelným široké laické veřejnosti. Tak aby cílová skupina mohla získané vědomosti a dovednosti aplikovat při výchově nejen předškolních dětí, ale následně i starších dětí. Cílovou skupinou byli jednotlivci - občané s trvalým pobytem v ČR, účastníci dalšího vzdělávání s důrazem na rodiče a prarodiče předškolních dětí. Většina dospělých občanů naší republiky je v nějakém vztahu k dítěti - jako rodič, prarodič, teta, strýc.....

Cíle projekt dosáhl formou:

1. přednášek (psychologa - na téma Předškolní výchova, pedagoga - na téma Volný čas dětí, zdravotní sestry - na téma Péče o zdraví dětí) v 59 mateřských školách, ve 4 mateřských centrech a v 1 Vzdělávacím centru v okresech Chomutov, Kladno, Louny, Most a Rakovník - pro 2 940 osob celkem (plánovaná hodnota byla min. 2 475 osob)

2. předávání zpracovaných brožur (psychologa - na téma Předškolní výchova, pedagoga - na téma Volný čas dětí, zdravotní sestry - na téma Péče o zdraví dětí) účastníkům přednášek

3. předávání zpracovaných brožur (psychologa - na téma Předškolní výchova, pedagoga - na téma Volný čas dětí, zdravotní sestry - na téma Péče o zdraví dětí) pro širokou veřejnost; brožury byly distribuovány do mateřských škol, mateřských center, školních družin, pediatrům, odborům péče o dítě MěÚ - celkem bylo distribuováno 18 048 brožur (původně plánováno 15 000 brožur)

4. publikování 15 odborných článků (5 článků na každé téma) ve 21 regionálních novinách (plánováno 20 - v 1 novinách navíc vycházel článek zdarma) a 5 celorepublikových časopisech

5. vytvoření www. stránek, jejich součástí byla poradna psychologa, pedagoga, pediatra (ti aktuálně reagovali na dotazy široké veřejnosti týkajících se daných témat)

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Příležitost - pomoc sobě i druhým (CZ.1.04/3.3.05/75.00247)

Termín: 1.7.2012-30.6.2014

Vyhodnocení aktivit projektu:

Výběrů se zúčastnilo celkem od počátku projektu 143 osob z cílové skupiny. Do Motivačních modulů nastoupilo od počátku projektu celkem 67 osob z cílové skupiny. Aktivačně - motivační modul úspěšně ukončilo celkem 67 osob.  Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo od počátku projektu celkem 35 osob z cílové skupiny, rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo celkem 35 osob.

V rámci projektu bylo k 30.6.2014 zaměstnáno (s příspěvkem i bez příspěvku) celkem 41 osob v přepočtu na úvazky - 41 úvazků. Plán byl splněn na 157,7% (plán: 26 osob, skutečnost: 41 osob).  Od počátku projektu bylo nakontaktováno 336 firem a uskutečněno 852 kontaktů se zástupci těchto firem.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Nová šance 90 (CZ.1.04/2.1.01/74.00214)

Termín: 1.7.2012-30.6.2014

Vyhodnocení aktivit projektu:

Výběrů se zúčastnilo celkem od počátku projektu 170 osob z cílové skupiny. Do Aktivačně - motivačních modulů nastoupilo od počátku projektu celkem 92 osob z cílové skupiny. Motivační blok úspěšně ukončilo celkem 86 osob. Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo od počátku projektu celkem 70 osob z cílové skupiny. Rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo celkem 66 osob (viz. MI 07.46.13 - Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem plán: 127 osob, z toho 50 osob úspěšně dokončí výuku v rekvalifikačním kurzu, skutečnost: 66 osob, indikátor splněn na 132%.).Celkem využilo služeb Poradenského centra 138 osob a v Centru proběhlo 726 návštěv.

V rámci projektu bylo k 30.6.2014 zaměstnáno (s příspěvkem i bez příspěvku) celkem 44 osob. Plán byl splněn na 176% (plán: 25 osob, skutečnost: 44 osob). Od počátku projektu bylo nakontaktováno 221 firem a uskutečněno 388 kontaktů se zástupci těchto firem.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Centrum pomoci (CZ.1.04/3.3.05/75.00135)

Termín: 16.4.2012-15.4.2014

Vyhodnocení aktivit projektu:

Výběrů se zúčastnilo celkem od počátku projektu 136 osob z cílové skupiny. Do Aktivačně motivačních modulů nastoupilo od počátku projektu celkem 57 osob z cílové skupiny. Aktivačně motivační modul úspěšně ukončilo celkem 55 osob. Bylo realizováno celkem 17 exkurzí. Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo od počátku projektu celkem 29 osob z cílové skupiny, rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo celkem 25 osob. Celkem využilo služeb Centra pomoci 93 osob a v Centru proběhlo 979 návštěv.

V rámci projektu bylo k 16.4.2014 zaměstnáno (s příspěvkem i bez příspěvku) celkem 36 osob v přepočtu na úvazky - 30,1 úvazků. Plán byl splněn na 116% (plán: 31 osob, skutečnost: 36 osob).

Od počátku projektu bylo nakontaktováno 287 firem a uskutečněno 363 kontaktů se zástupci těchto firem.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Aktivní padesátka pokračuje (CZ.1.04/2.1.01/74.00252)

Termín: 1.3.2012 - 28.2.2014

Vyhodnocení aktivit projektu:

Informačních schůzek se zúčastnilo celkem od počátku projektu 381 osob z cílové skupiny. Do Motivačních modulů nastoupilo od počátku projektu celkem 131 osob z cílové skupiny. Motivační modul úspěšně ukončilo celkem 130 osob. Bylo realizováno celkem 35 exkurzí.  Do rekvalifikačního kurzu Obsluha osobního počítače nastoupilo od počátku projektu celkem 79 osob z cílové skupiny, rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo celkem 73 osob. Do Specifických rekvalifikačních kurzů I. (Hospodyně, Pečovatelka o děti, Pracovník v sociálních službách) nastoupilo od počátku projektu celkem 35, úspěšně ukončilo celkem 31 osob. Do specifických rekvalifikačních kurzů II. (Skladník, Obsluha elektrovozíku a motovozíku) nastoupilo celkem 23 osob, úspěšně ukončilo celkem 23 osob.  Celkem využilo služeb Centra individuálního poradenství 170 osob (Louny 90 osob, Žatec 80 osob) a v Centru proběhlo 2579 návštěv.

V rámci projektu bylo k 28.2.2014 zaměstnáno (s příspěvkem i bez příspěvku) celkem 63 osob (6 nových pracovních míst, 9 volných pracovních míst, 48 pracovních míst bez příspěvku mzdových nákladů). Plán byl splněn na 242%.  Od počátku projektu bylo nakontaktováno 288 firem a uskutečněno 1050 kontaktů se zástupci těchto firem.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Podpůrná centra (CZ.1.04/3.3.05/56.00186)

Termín: 1.4.2011 - 31.3.2013

Výsledky projektu:

Informačních schůzek se zúčastnilo celkem od počátku projektu 352 osob z cílové skupiny. Aktivačně motivační modul úspěšně ukončilo celkem 105 osob. Bylo realizováno celkem 24 exkurzí. Pracovní diagnostiky se zúčastnilo celkem 95 osob.

V rámci projektu bylo k 31.3.2013 zaměstnáno (s příspěvkem i bez příspěvku) celkem 66 osob. Z toho na dotovaná pracovní místa bylo umístěno 30 osob, v přepočtu na 25,75 úvazku. Od počátku projektu bylo nakontaktováno 462 firem.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Nová výzva 240 (CZ.1.04/3.4.04/26.00526)

Termín: 15.7.2009 - 14.7.2011

Výsledky projektu:

Litoměřice: Výběrů do aktivit projektu se zúčastnilo celkem od počátku projektu 242 osob. Modul - Zaměstnanecké dovednosti a práva úspěšně ukončilo 121 osob. Do rekvalifikačních kurzů (Obsluha PC, Pečovatelka o děti 3-15 let, Asistent/ka, Obsluha vysokozdvižného vozíku, Pracovník v sociálních službách) nastoupilo 89 osob. Rekvalifikační kurz úspěšně dokončilo 83 osob. Do zaměstnání nastoupilo 64 osob.

Louny: Výběrů do aktivit projektu se zúčastnilo celkem od počátku projektu 346 osob. Modul - Zaměstnanecké dovednosti a práva úspěšně ukončilo 129 osob. Do rekvalifikačních kurzů (Obsluha PC, Pečovatelka o děti 3-15 let, Asistent/ka, Obsluha vysokozdvižného vozíku, Pracovník v sociálních službách) nastoupilo 92 osob. Rekvalifikační kurz úspěšně dokončilo 80 osob. Do zaměstnání nastoupilo 64 osob.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Aktivní padesátka (CZ.1.04/3.3.05/31.00112)

Termín: 1.1.2010 - 21.12.2011

Výsledky projektu:

Litoměřice: Výběrů do aktivit projektu se zúčastnilo 215 osob. Motivační blok úspěšně ukončilo 114 osob. Do rekvalifikačních kurzů (Všeobecný sanitář, Obsluha osobního počítače, Pečovatelka o děti od 3 do 15 let, Skladník, Obsluha vysokozdvižného vozíku, Pracovník v sociálních službách) nastoupilo 55 osob. Rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 51 osob. Do zaměstnání nastoupilo 42 osob.

Louny: Výběrů do aktivit projektu se zúčastnilo 239 osob. Motivační blok úspěšně ukončilo 110 osob. Do rekvalifikačních kurzů (Všeobecný sanitář, Obsluha osobního počítače, Pečovatelka o děti od 3 do 15 let, Skladník, Obsluha vysokozdvižného vozíku, Pracovník v sociálních službách) nastoupilo 68 osob. Rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 66 osob. Do zaměstnání nastoupilo 42 osob.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Pracovník v sociálních službách (CZ.04.1.03/4.1.06.4/0038)

Termín: 1.8.2006 - 31.7.2008

Výsledky projektu:

Cílovou skuponou bylo 40 osob (zaměstnanců) pracujících v oblasti sociálních služeb v lounském okrese. Do rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách nastoupilo celkem 46 osob. Závěrečné zkoušky úspěšně absolvovalo 42 osob. Pracovníkům bylo umožněno dostáhnout odborné kvalifikace a díky dosažené rekvalifikaci pokračovat ve své dosavadní profesi.

Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a stáního rozpočtu ČR - grantové schéma: "Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací."

Pracovník sociální péče (CZ.04.3.07/1.1.01.4/1166)

Termín: 1.12.2007 - 31.8.2008

Výsledky projektu:

Cílovou skupinou bylo 40 osob (20 zaměstnaných a 20 nezaměstnaných) z Prahy. Do rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách nastoupilo 44 osob. Závěrečné zkoušky úspěšně absolvovalo 43 osob. Projekt nabízel požadované vzdělání jak novým uchazečům se zájmem o vykonání profese pracovníka v sociálních službách, tak stávajícím zaměstnancům bez požadované kvalifikace.

Projekt byl ralizován v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky - grantové schéma: "Podpora aktivní politiky zaměstnanosti".

Pečovatel(ka)/Ošetřovatel(ka) (CZ.04.1.03/1.1.06.4/0063)

Termín: 1.1.2007 - 30.6.2008

Výsledky projektu:

Cílovou skupinou bylo 60 nezaměstnaných osob mající zájem pracovat v oblasti sociálních služeb (okr. Litoměřice). Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo 70 osob. Závěrečné zkoušky úspěšně ukončilo 68 osob. Do zaměstnání nastoupilo k 30.6.2008 40 osob. Dalších 12 osob mělo příslib zaměstnání.

Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky - grantové schéma: "Podpora aktivní politiky zaměstnanosti".

Pečovatelka/pečovatel (CZ2003/005-601.08.02, 1.1/058)

Termín: 1.5.2005 - 31.7.2006

Výsledky projektu:

Do výukových kurzů Pečovatelka/pečovatel nastoupilo 48 osob z okr. Louny. Závěrečné zkoušky absolvovalo úspěšně 45 osob.

Projekt byl realizován v rámci grantového programu Evropské unie Phare 2003 - opatření 1.1 Aktivní politika zaměstnanosti. Zprostředkovatelem příspěvku byl Národní vzdělávací fond. Projekt byl financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

Budoucnost (CZ2003/005-601.08.02, 1.1/056)

Termín: 12.4.2005 - 11.7.2006

Výsledky projektu:

Cílem projektu bylo vytvoření metodiky preventivního programu systematické práce s žáky ZŠ a ZvŠ, kteří jsou ohroženi předčasným ukončením školní docházky. Projektu se zúčastnilo 18 žáků ZŠ, kteří končí povinnou školní docházku v nižším než 9.ročníku. Žáci absolvovali Preventivní program (pomoc při volbě vhodného učebního oboru, nácviku sociálních dovedností, profesní přípravy apod.).

Projekt byl realizován v rámci grantového programu Evropské uniče Phare 2003 - opratření 1.1 Aktivní politika zaměstnanosti. Zprostředkovatelem příspěvku byl Národní vzdělávací fond. Projekt byl financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

Comeback (CZ2003/005-601.08.02, 1.1/057)

Termín: 1.7.2005 - 31.7.2006

Výsledky projektu:

Cílem projektu bylo podpořit rovný přístup k zaměstnání, vyvíjet a ověřit postupy, které potlačují diskriminaci a nerovnosti na trhu práce. 32 osob cílové skupiny (mládež do 25 let) absolvovalo vzdělávací program včetně praxe. Účastníci byli rekvalifikováni v oboru švadlena, stavební výroba a zámečnické práce, dále se procvičovali v českém jazyce, matematiky, výpočetní techniky a osobního rozvoje.

Projekt byl realizován v rámci grantového programu Evropské uniče Phare 2003 - opratření 1.1 Aktivní politika zaměstnanosti. Zprostředkovatelem příspěvku byl Národní vzdělávací fond. Projekt byl financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

Centrum pro nezaměstnané v Lounech (CZ2003/005-601.08.03, 2.1/238)

Termín: 2.11.2005 - 31.8.2006

Výsledky projektu:

Cílem projektu bylo vytvoření otevřeného systému pro nezaměstnané, který průběžně identifikuje potenciál klientů s ohledem na jejich možnosti uplatnění na trhu práce. Služeb zřízeného Centra pro nezaměstné využilo celkem 205 osob (v průměřu 5-6 osob denně). Do motivačních kurzů nastoupilo celkem 60 osob. Úspěšně jej absolvovalo 50 osob.

Projekt byl realizován v rámci grantového programu Evropské uniče Phare 2003 - opratření 1.1 Aktivní politika zaměstnanosti. Zprostředkovatelem příspěvku byl Národní vzdělávací fond. Projekt byl financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

Žena - matka 2002 (CZ00.10.01.02.0020)

Termín: 21.10.2002 - 30.6.2003

Výsledky projektu:

V rámci projektu bylo proškoleno 63 klientek (Základy výpočetní techniky, anglický jazyk, právní minimum, psychologicko-motivační blok, podnikatelského minima). Zřízené poradny zaměřující se na pracovní příležitosti klientek využilo celkem 120 klientek projektu.

Projekt byl financován EU z RLZ fondu v regionu Severozápad.

Seniornet a Seniornet II.

Projekt byl realizován o.s. Genesia a VCP bylo partnerem v obou projektech.

Cílem projektů bylo prostřednictvím internetových center pro seniory zlepšit jejich přístup k informacím, vzdělávání a možnostem komunikace, a to na základě nově získaných praktických dovedností v oblasti praktické obsluhy PC a práce s internetem.

Projekty byly realizovány v rámci grantového programu Evropské unie PHARE 2002. Poskytovatelem nadačního příspěvku byla Nadace rozvoje občanské společnosti.