Ukončené projekty
realizované Vzdělávacím centrem Podkrušnohoří, z.s.

Mikrojesle Chmeláček

Termín realizace projektu: 2.1.2017 - 1.10.2019

Místo realizace: Žatec

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003646

Projekt byl zaměřen na vybudování a denní provoz mikrojeslí. Byl určen rodičům, kteří jsou zaměstnaní, podnikají nebo jsou nezaměstnaní a práci si aktivně hledají. Služba nabízela profesionální péči o jejich děti od 6 měsíců do 4 let v malém kolektivu, tj. čtyři děti v daný moment.

Děti navštěvovaly mikrojesle denně nebo dle potřeby rodičů jen v určité dny v týdnu. Mikrojesle byly v provozu denně (pondělí - pátek) vždy od 7:00 do 16:00 hodin. Péče o děti byla zajištěna 2 profesionálními pečujícími osobami. Činnosti denního režimu byly uzpůsobeny podle individuálních potřeb přítomných dětí.

Nový směr (CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_068/0007042)

Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s., Masarykova 745, Žatec

Projekt podporoval zvýšení zaměstnanosti u CS uchazečů o zaměstnání - Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. Poskytoval jim poradenský (psychologický), motivační a podpůrný individuální program, rekvalifikační kurzy a dotovaná místa. Provázanost aktivit vedla osoby z CS k znovu získání pracovního uplatnění a udržení se na TP již během realizace projektu nebo následkem účasti v projektu. Aktivity projektu byly realizovány v Lounech a v Žatci.

Termín realizace: 1.12.2017 - 30.11.2019

Vyhodnocení aktivit projektu:

Výběru se zúčastnilo celkem od počátku projektu 171 osob z cílové skupiny. Do projektu se zapojilo celkem 77 osob (55 osob ukončilo aktivity projektu) Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo celkem 46 osob. Na dotované pracovní místo bylo umístěno 24 osob. Na nedotované pracovní místo bylo umístěno celkem 6 osob. Celkem bylo zaměstnáno 30 osob.

Šance pro OZP (CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_053/0004037)

Realizátor projektu: Pomoc - poradenství, podpora, z.s., Masarykova 745, Žatec

Partner projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Projekt podporoval zvýšení zaměstnanosti u CS uchazečů a zájemců o zaměstnání OZP (tělesné, lehké mentální, smyslové, psychické postižení či znevýhod., civiliz. choroby) - pro 40 osob. Poskytoval jim motivační, diagnostické (bilanční diagnostika), vzdělávací (Motivačně aktivační program a rekvalifikační kurzy) a poradenské služby k trhu práce. Aktivity projektu byly realizovány v Lounech a v Žatci.

Termín realizace: 1.5.2018 - 31.5.2019

Vyhodnocení aktivit projektu:

Výběrů se zúčastnilo celkem od počátku projektu 118 osob z cílové skupiny. Do projektu se zapojilo celkem 37 osob (32 osob ukončilo aktivity projektu). Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo od počátku projektu celkem 16 osob z cílové skupiny. Rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo celkem 16 osob. Na dotované pracovní místo bylo umístěno 7 osob.  Na nedotované pracovní místo bylo umístěno celkem 13 osob. Celkem bylo zaměstnáno v době realizace projektu 20 osob.

Rovnost žen na trhu práce (CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003083)

Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Projekt podporoval zlepšení postavení nezaměstnaných nebo nezaměstnaností ohrožených žen na trhu práce (ženy vedené na ÚP déle než 5 měsíců, ženy s dětmi mladšími 15 let, ženy ve věku 55-64 let a ženy evidované jako zájemkyně o práci). Poskytoval jim motivační program, kariérové a profesní poradenství, psychologickou podporu, rekvalifikační kurzy, pomoc při hledání zaměstnání, podporu při uplatnění na trhu práce, dotovaná pracovní místa. 

Aktivity projektu byly realizovány v Lounech, v Žatci a Podbořanech

Termín realizace: 1.4.2017 - 31.3.2019

Vyhodnocení aktivit projektu:

Výběrů se zúčastnilo celkem od počátku projektu 230 žen z cílové skupiny. Do projektu se zapojilo celkem 98 žen (87 žen ukončilo aktivity projektu).  Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo od počátku projektu celkem 38 žen.Na dotované pracovní místo bylo umístěno 22 žen, na nedotované pracovní místo bylo umístěno 35 žen.  Celkem bylo zaměstnáno v době realizace projektu 57 žen.