Ukončené projekty
realizované Vzdělávacím centrem Podkrušnohoří, z.s.

Nový směr (CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_068/0007042)

Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s., Masarykova 745, Žatec

Projekt podporoval zvýšení zaměstnanosti u CS uchazečů o zaměstnání - Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. Poskytoval jim poradenský (psychologický), motivační a podpůrný individuální program, rekvalifikační kurzy a dotovaná místa. Provázanost aktivit vedla osoby z CS k znovu záskání pracovního uplatnění a udržení se na TP již během realizace projektu nebo následkem účasti v projektu. Aktivity projektu bayly realizovány v Lounech a v Žatci.

Termín realizace: 1.12.2017 - 30.11.2019

Vyhodnocení aktivit projektu:

Výběru se zúčastnilo celkem od počátku projektu 171 osob z cílové skupiny. Do I. - IX. cyklu projektu se zapojilo celkem 77 osob (z toho 55 osob ukončilo aktivity projektu a 22 osob předčasně ukončilo účast v projektu). Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo celkem 46 osob, úspěšně ukončilo 26 osob a bylo vydáno celkem 38 osvědčení (8 osob absolvovalo 2 RK a 2 osoby absolvovaly 3 RK).. Na dotované pracovní místo bylo umístěno 24 osob (z toho u 10 osob pracovní poměr trvá i po skončení dotace). Na nedotované pracovní místo bylo umístěno celkem 6 osob. Celkem bylo zaměstnáno 30 osob (54,5% z 55 osob zapojených v projektu)

Šance pro OZP (CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_053/0004037)

Realizátor projektu: Pomoc - poradenství, podpora, z.s., Masarykova 745, Žatec

Partner projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Projekt podporoval zvýšení zaměstnanosti u CS uchazečů a zájemců o zaměstnání OZP (tělesné, lehké mentální, smyslové, psychické postižení či znevýhod., civiliz. choroby) - pro 40 osob. Poskytoval jim motivační, diagnostické (bilanční diagnostika), vzdělávací (Motivačně aktivační program a rekvalifikační kurzy) a poradenské služby k trhu práce. Aktivity projektu byly realizovány v Lounech a v Žatci.

Termín realizace: 1.5.2018 - 31.5.2019

Vyhodnocení aktivit projektu:

Výběrů se zúčastnilo celkem od počátku projektu 118 osob z cílové skupiny. Dohodu o vstupu do projektu podepsalo celkem 37 osob. Do MI 60 00 00 - Počet podpořených osob - celkem je započítáno 32 osob, které získaly podporu vyšší než 40 hodin. Do Motivačně - aktivačního programu nastoupilo od počátku projektu celkem 37 osob z cílové skupiny. Motivačně - aktivačního program úspěšně ukončilo celkem 31 osob. Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo od počátku projektu celkem 16 osob z cílové skupiny. Rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo celkem 16 osob. Celkem bylo vydáno 27 osvědčení (9 osob absolvovalo 2 rekvalifikační kurzy, 1 osoba absolvovala 3 rekvalifikační kurzy). 7 osob bylo umístěno na dotované pracovní místo (z toho nadále v práci pokračují 3 osoby; 1 osoba se do zaměstnání, kde byla na dotaci, vrátí v září 2019). 13 osob nastoupilo na nedotované pracovní místo.

K 31.5.2019 (1 osoba 16.7.2019) bylo zaměstnáno celkem 20 osob (62,5% z 32 osob zapojených v projektu, které ukončilo aktivity projektu).


Více zde: https://ppp-os.webnode.cz/ukoncene-projekty/


Rovnost žen na trhu práce (CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003083)

Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Projekt podporoval zlepšení postavení nezaměstnaných nebo nezaměstnaností ohrožených žen na trhu práce (ženy vedené na ÚP déle než 5 měsíců, ženy s dětmi mladšími 15 let, ženy ve věku 55-64 let a ženy evidované jako zájemkyně o práci).

Aktivity projektu: 1) Motivační kurzy - blok Motivace, Orientace na trhu práce, Komunikační dovednosti, Pracovní poradenství, Práce s internetem a Bloky IT gramotnosti; 2) Kariérové a profesní poradenství, psychologická podpora; 3) Rekvalifikační kurzy (Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, Strážný, Asistent pedagoga, Aranžování květin, Základy logistiky; 5) Zajištění pracovního uplatnění pro minimálně 20 osob s příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli; 6) Zajištění pracovního uplatnění pro další osoby bez příspěvku na úhradu mzdových nákladů
Aktivity projektu byly realizovány v Lounech a v Žatci.

Termín realizace: 1.4.2017 - 31.3.2019

Vyhodnocení aktivit projektu:

Výběrů se zúčastnilo celkem od počátku projektu 230 žen z cílové skupiny. Dohodu o vstupu do projektu podepsalo celkem 98 žen. Do MI 60 00 00 - Počet podpořených osob - celkem je započítáno 87 žen, které získaly podporu vyšší než 40 hodin. Do Motivačních kurzů nastoupilo od počátku projektu celkem 97 žen z cílové skupiny. Motivační modul úspěšně ukončilo celkem 76 žen. Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo od počátku projektu celkem 38 žen z cílové skupiny. Rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo celkem 35 žen. Celkem bylo vydáno 46 osvědčení (7 žen absolvovalo 2 rekvalifikační kurzy, 2 osoby 3 rekvalifikační kurzy).

K 31.3.2019 bylo zaměstnáno celkem 57 žen (65,5% z 87 žen zapojených v projektu, které ukončilo aktivity projektu).