Rovnost 50/50 v okrese Louny

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011637


Hlavním cílem projektu je celkové zlepšení postavení žen na trhu práce, snížení diskriminace žen  na trhu práce, odstraňování rozdílů vezi odměňováním žen a mužů.  Dílčím cílem je poskytování poradenských, vzdělávacích a jiných podpůrných služeb účastnicím projektu, které povedou k jejich zapojení na trhu práce a umístění do zaměstnání i v netradičních oborech a vyšších manažerských pozicích. Dále rozvíjení a pomoc při sladění pracovního a rodinného života s využitím inovativních nástrojů, umístění na pracovní místa s flexibilní formou práce.

Termín realizace: 1.1.2020 - 30.6.2022

Projekt je určen pro:

 Ženy ohrožené na trhu práce:

- ženy vedené na ÚP ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců

- ženy s dětmi mladšími 15 let

- ženy s nízkou úrovní kvalifikace

- ženy ve věku 55-64 let

Hlavní cíl projektu:

- je celkové zlepšení postavení žen na trhu práce

Aktivity projektu:

1) Psychologické poradenství - kariérové poradenství

2) Koučovací program - skupinový koučink (celkem 25 hodin)

3) Podpůrný individuální program - podpora při hledání zaměstnání

4) Podpora vzdělávání žen - zvýšení kvalifikace - rekvalifikační a specifické kurzy, které jsou zaměřené na získání znalostí a dovedností reflektující na aktuální potřeby trhu práce v daném regionu

5) Zajištění pracovního uplatnění pro min. 9 osob s příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli

6) Zajištění pracovního uplatnění pro další osoby bez příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli

Bude realizováno 5 cyklů (střídavě Louny a Žatec)

Aktivity projektu jsou zcela ZDARMA a navíc hradíme v době docházky do projektu cestovné, příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby, výpis z rejstříku trestů aj.

                    2. výběr do projektu         

     na Kontaktním pracovišti Úřadu práce Louny (1.patro)

             5. 10. 2020 v  8:30 a 10:00 hod.

Kontakt:

e-mail: rovnostzatec@seznam.cz

mobil: Petra Tothová - 604 816 013


Realizátor projektu:

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Masarykova 600, 438 01 Žatec