Letní příměstské tábory 2020

                                              V rámci projektu         Spokojenost rodičů v práci i v rodině pořádáme:

Nepobytové PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ZDARMA PRO DĚTI                                             1.STUPNĚ ZŠ (1.-5.třída)

O letní prázdniny v červenci a srpnu 2020 budou realizovány nepobytové Letní příměstské tábory.

Červenec - srpen 2020: 6 - 8 turnusů po jednom oddílu (1 oddíl/max 16 dětí). Dítě se může zúčastnit i více turnusů.(1 turnus = 1 týden, pondělí - pátek)

Termíny příměstských táborů lze stáhnout v níže uložené příloze:Termíny.doc 

Obsahem programu táborů budou běžné táborové aktivity - tj. sportovní činnosti, hry, soutěže, tvořivé aktivity apod. Případně možnost výletů do blízkého okolí města či mimo město.Tábory povedou dlouholetí a zkušení vedoucí.

Rodiče zajistí celodenní stravu pro své dítě, popř. uhradí jízdné a vstupné na případné další aktivity.

Přihlášku do příměstského tábora naleznete v níže uložené příloze:

Přihlášky zasílejte na email: vcpzatec@seznam.cz s informací, o jaké město máte zájem, nebo přímo na konkrétní DK: detskyklubzatec@seznam.cz, detskyklubpodborany@seznam.cz, detskyklubrakovnik@seznam.cz či osobně odevzdejte ve Vzdělávacím centru Podkrušnohoří, z.s. (ulice Masarykova 600, Žatec).

Podmínky:

Oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti), musí splňovat jedno z následujících kritérií: jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Osoby pečující o dítě budou uvedeny v přihlášce dítěte do příměstského tábora, tyto pak předloží níže uvedené doklady.

Formy prokazování:

  • u zaměstnaného rodiče doložení potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) daného rodiče, s uvedením doby trvání pracovní smlouvy, příp. přímo pracovní smlouvou
  • u osob samostatně výdělečně činných bude dokládáno potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění
  • v případě nezaměstnaného rodiče doložení potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a aktivně si hledá práci
  • osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu
  • osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu

Kontaktní osoba:
Mgr. Štábová Veronika, mob.: +420 731 067 458

Email:

detskyklubzatec@seznam.cz, detskyklubpodborany@seznam.cz, detskyklubrakovnik@seznam.cz