Letní příměstské tábory 2022

                                              V rámci projektů           Spokojenost rodičů v práci a rodině pořádáme:

     Nepobytové PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ZDARMA PRO DĚTI                                    1.STUPNĚ ZŠ (1.-5.třída)

O letní prázdniny v červenci a srpnu 2022 budou zrealizovány nepobytové Letní příměstské tábory ve městech Žatec, Podbořany a Rakovník.

Červenec - srpen 2022: 7 turnusů po jednotlivých oddílech. Dítě se může zúčastnit i více turnusů.(1 turnus = 1 týden, pondělí - pátek)

Obsahem programu táborů budou běžné táborové aktivity - tj. sportovní činnosti, hry, soutěže, tvořivé aktivity apod. Případně možnost výletů do blízkého okolí města či mimo město.Tábory povedou dlouholetí a zkušení vedoucí.

Rodiče zajistí celodenní stravu pro své dítě, popř. uhradí jízdné a vstupné na případné další aktivity.

                      

                                        PŘIHLÁŠKA DO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

Přihlášky zasílejte na e-mail konkrétního DK: detskyklubzatec@seznam.cz, detskyklubpodborany@seznam.cz, detskyklubrakovnik@seznam.cz či osobně odevzdejte přímo v Dětských klubech nebo ve Vzdělávacím centru Podkrušnohoří, z.s. (ulice Masarykova 600, Žatec).

Podmínky:

Oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti), musí splňovat jedno z následujících kritérií: jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Osoby pečující o dítě budou uvedeny v přihlášce dítěte do příměstského tábora, tyto pak předloží níže uvedené doklady.

Formy prokazování:

  • u zaměstnaného rodiče doložení potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) daného rodiče, s uvedením doby trvání pracovní smlouvy, příp. přímo pracovní smlouvou
  • u osob samostatně výdělečně činných bude dokládáno potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění
  • v případě nezaměstnaného rodiče doložení potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a aktivně si hledá práci
  • osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu
  • osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu

Kontaktní osoba:
Mgr. Veronika Štábová, mob.: +420 731 067 458

Mgr. Eva Kapicová, mob.: +420 604 556 236

Email:

detskyklubzatec@seznam.cz, detskyklubpodborany@seznam.cz, detskyklubrakovnik@seznam.cz