INKLUZE NA MOSTECKÝCH ŠKOLÁCH
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15-007/0000206

Realizátor projektu:

Vzdělávací centrum Genesia, z.s., Kochova 1417, Chomutov

Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Gregorová (mob.: 736 630 983)

Partner projektu:

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s., Masarykova 745, Žatec

Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Blanka Hodanová (mob.: 723 517 906)

Metodický poradce školních asistentů:

Mgr. Eva Kapicová (mob.: 604 556 236)

PhDr. Zdeňka Venclíčková Baranniková (mob.: 603 253 634)

Termín realizace projektu: 1.9.2016 - 31.8.2019


Anotace projektu:

Podpora rovného přístupu ke vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu na osmi ZŠ v Mostě
pro žáky ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí - proinkluzivní týmy, kroužky klíčových kompetencí, DVPP.

Zapojení neziskových organizací v roli finančních partnerů - provoz klubů, skupinové a
ind. doučování, poradenství, práce s rodiči.

Spolupráce se zřizovatelem škol - městem Most (nefinan. partner projektu).

Hlavním cílem projektu je přispět k zavedení proinkluzivních opatření na 8 mosteckých základních školách hlavního vzdělávacího proudu a podpořit rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání žáků ohrožených školským neúspěchem, a to žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostření. Toto umožní zvýšit šanci na "úspěch pro každé dítě", což je mimo jiné i posláním celorepublikové akce KLIMA, přičemž dojde ke snížení rizika předčasného odchodu ze vzdělání.

Mezi dílčí cíle projektu patří:

- Vytvoření systému proinkluzívních opatření, do kterých budou zapojeni: pracovníci jednotlivých škol. zařízení (a to včetně vedení), zřizovatel a jeho příslušné odbory (školský, sociální) a nestátní neziskové organizace, z nichž některé poskytují též sociální služby.

- Vznik proinkluzívních školních týmů na 8 ZŠ - školní asistenti, metodický poradce ŠA, koordinátor a aktivátor inkluze, případně sociální pedagog. Spolupráce v rámci týmu i mezi týmy.

- Iniciování diskuse a výměny zkušeností mezi zapojenými subjekty v projektu a prezentace zkušeností dobré praxe vůči veřejnosti s cílem podpory proinkluzivního přístupu na školách a přijímání rozmanitosti (osvětové akce)

- Rozvoj spolupráce mezi rodiči žáků ohrožených školním neúspěchem, NNO a školami

- Podpora aktivit žáků v době mimo vyučování zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí a gramotností, a to jak formou kroužků, doučovacích klubů, tak ind. přípravy do školy v rodinách.

- Poradenství a vzděl. pracovníků škol v oblasti aktivních proinkluzivních přístupů ve vzdělávací praxi včetně akreditovaných kurzů DVPP